1. Tạo tài khoản
  2. Công Việc Chi Tiết
  3. Xem trước / Gói việc làm
  4. Thanh toán / Xác nhận